LEAX Group > Bolagsstyrning > Bolagsstyrningsmodell

Bolagsstyrningsmodell

LEAX har tre beslutsorgan - bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör - vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det finns också ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagstämman.