LEAX Group > LEAX Group > Hållbarhet

Uppförandekod

Syfte

LEAX Group uppförandekod har skapats för att understryka vilka principer som LEAX Group använder i sin relation med anställda, affärspartners och övriga intressenter.

Uppförandekod (Code of conduct)

I samarbete med företagets intressenter skall nedanstående principer följas:

Lagefterlevnad

I varje situation skall bolag inom LEAX Group följa de lagar, regler och rekommendationer som gäller i de länder där bolagen är verksamma.
I situation där lagar ej ger vägledning skall våra värderingar och nedanstående principer användas som vägledning.
Skulle konflikt mellan lagar, regler och vår policy ske, ska lagefterlevnad prioriteras.

Relationer med affärspartners

LEAX Groups relationer med affärspartners genomsyras av öppenhet, rättvisa och användande av bästa möjliga affärspraxis.

LEAX Group ger inte på något sätt kunder, potentiella kunder, myndigheter eller representanter för dessa några belöningar och fördelar som strider mot gällande lag eller affärspraxis.

LEAX Groups representanter mottager inte gåva, betalning eller annan form av ersättning från tredje part som skulle kunna påverka på våra affärsbeslut.

Bokföring samt rapportering

Alla finansiella transaktioner inom LEAX Group bokförs enligt gällande lag och praxis. LEAX Group presenterar rapporter som är öppna, sanna, relevanta och tidsenliga.

Intressekonflikter

Alla anställda och styrelsemedlemmar skall utföra sina privata och andra externa affärer på ett sådant sätt att de ej kommer i konflikt med LEAX Groups intressen. Skulle sådan intressekonflikt uppstå skall detta omgående rapporteras till närmaste chef för värdering av ledningen.

Politisk inblandning

LEAX Group skall vara neutrala till politiska partier och dess representanter.
Ingen form av sponsring av partier eller kandidater skall förekomma.

Miljöhänsyn

I LEAX Groups processer och produkter skall alltid energi och råmaterial användas med sådan effektivitet att avfall och restprodukter minimeras.

Vår utbytesprincip säkerställer att vi alltid väljer det insatsmaterial som ger minst påverkan på miljö och hälsorisker.

Våra miljörutiner säkerställer att vi rutinmässigt kontrollerar, upptäcker, rapporterar och åtgärdar nuvarande och framtida risker.

Mänskliga rättigheter

I en atmosfär av öppenhet stödjer och respekterar LEAX Group internationellt utfärdande regler för mänskliga rättigheter och säkerställa att våra affärer inte strider mot dessa.

LEAX Group skall anställa och behandla personal på ett sådant sätt att vi inte diskriminerar någon med avseende på kön, religion, ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk eller facklig tillhörighet, social eller etniskläggning.
På alla nivåer inom LEAX Group skall mångfald uppmuntras.

Ingen form av tvång eller användande av arbetskraft vars ålder underskrider gällande lag får användas.

Våra rutiner för arbetsmiljö säkerställer att vi vid alla tillfällen minst uppfyller de lagar, krav och förordningar i de länder där LEAX är verksamma.

Ledares och anställdas ansvar

Det åligger LEAX Groups chefer att inom sina organisationer förmedla och påvisa andemeningen i detta dokument, och att uppmuntra anställda att avslöja beteenden som kan vara oförenligt med dessa principer. Uttryckligen eller underförstådda godkännanden av tvivelaktiga åtgärder kommer inte att tolereras.

Rapporter om kränkningar av denna kod kan ske anonymt och konfidentiellt till VD för LEAX Group. Personer som rapporterar överträdelser i god tro kommer inte att bli föremål för repressalier.

Denna uppförandekod tillämpas konsekvent. Underlåtenhet att följa bestämmelserna kan leda till disciplinära åtgärder.

Denna uppförandekod har antagits av styrelsen för LEAX Group och kan endast ändras eller upphävas av styrelsen. Alla ändringar eller undantag ska offentliggöras.