LEAX Group > LEAX Group > Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde för LEAX och något som bolaget har arbetat proaktivt med i över 25 år. LEAX certifierade sig tidigt enligt ISO 14001 och var till exempel en i Sverige tidig aktör att ansluta sig till FN:s Global Compact redan år 2014.

LEAX arbetar även efter FNs globala mål för hållbar utveckling och har identifierat sex av dessa mål som Bolaget särskilt verkar för: god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringarna.

Under år 2021 undertecknade Bolaget Science Based Targets initiative (SBTi) vilket innebär att Bolaget under de kommande 24 månaderna kommer arbeta med att etablera bolagsmål relaterat till reducerade utsläpp av växthusgaser med målsättningen att bidra till det globala Parisavtalet (COP21, Paris december 2015). I såväl det dagliga arbetet som i sin hållbarhetspolicy tar LEAX hänsyn till globala trender och utmaningar, internationella normer för ansvarsfullt agerande för företag och förväntningar från olika aktörer i värdekedjan.

LEAX har en väl utarbetad hållbarhetsstrategi som är uppbyggd på tre pelare:

  • Klimat: LEAX strävar efter att ersätta fossila bränslen med rena energikällor för att minimera utsläpp från både produktion och transporter
  • Resurser: LEAX arbetar för att förbättra effektiviteten i och minimera resursförbrukningen
  • Människor: Systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa säkerheten, respektera mänskliga rättigheter samt ta tillvara på sina anställdas fulla potential

Policyer

Läs våra policyer nedan:

Uppförandekod

Syfte

LEAX Group uppförandekod har skapats för att understryka vilka principer som LEAX Group använder i sin relation med anställda, affärspartners och övriga intressenter.

Uppförandekod (Code of conduct)

I samarbete med företagets intressenter skall nedanstående principer följas:

Lagefterlevnad

I varje situation skall bolag inom LEAX Group följa de lagar, regler och rekommendationer som gäller i de länder där bolagen är verksamma.
I situation där lagar ej ger vägledning skall våra värderingar och nedanstående principer användas som vägledning.
Skulle konflikt mellan lagar, regler och vår policy ske, ska lagefterlevnad prioriteras.

Relationer med affärspartners

LEAX Groups relationer med affärspartners genomsyras av öppenhet, rättvisa och användande av bästa möjliga affärspraxis.

LEAX Group ger inte på något sätt kunder, potentiella kunder, myndigheter eller representanter för dessa några belöningar och fördelar som strider mot gällande lag eller affärspraxis.

LEAX Groups representanter mottager inte gåva, betalning eller annan form av ersättning från tredje part som skulle kunna påverka på våra affärsbeslut.

Bokföring samt rapportering

Alla finansiella transaktioner inom LEAX Group bokförs enligt gällande lag och praxis. LEAX Group presenterar rapporter som är öppna, sanna, relevanta och tidsenliga.

Intressekonflikter

Alla anställda och styrelsemedlemmar skall utföra sina privata och andra externa affärer på ett sådant sätt att de ej kommer i konflikt med LEAX Groups intressen. Skulle sådan intressekonflikt uppstå skall detta omgående rapporteras till närmaste chef för värdering av ledningen.

Politisk inblandning

LEAX Group skall vara neutrala till politiska partier och dess representanter.
Ingen form av sponsring av partier eller kandidater skall förekomma.

Miljöhänsyn

I LEAX Groups processer och produkter skall alltid energi och råmaterial användas med sådan effektivitet att avfall och restprodukter minimeras.

Vår utbytesprincip säkerställer att vi alltid väljer det insatsmaterial som ger minst påverkan på miljö och hälsorisker.

Våra miljörutiner säkerställer att vi rutinmässigt kontrollerar, upptäcker, rapporterar och åtgärdar nuvarande och framtida risker.

Mänskliga rättigheter

I en atmosfär av öppenhet stödjer och respekterar LEAX Group internationellt utfärdande regler för mänskliga rättigheter och säkerställa att våra affärer inte strider mot dessa.

LEAX Group skall anställa och behandla personal på ett sådant sätt att vi inte diskriminerar någon med avseende på kön, religion, ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk eller facklig tillhörighet, social eller etniskläggning.
På alla nivåer inom LEAX Group skall mångfald uppmuntras.

Ingen form av tvång eller användande av arbetskraft vars ålder underskrider gällande lag får användas.

Våra rutiner för arbetsmiljö säkerställer att vi vid alla tillfällen minst uppfyller de lagar, krav och förordningar i de länder där LEAX är verksamma.

Ledares och anställdas ansvar

Det åligger LEAX Groups chefer att inom sina organisationer förmedla och påvisa andemeningen i detta dokument, och att uppmuntra anställda att avslöja beteenden som kan vara oförenligt med dessa principer. Uttryckligen eller underförstådda godkännanden av tvivelaktiga åtgärder kommer inte att tolereras.

Rapporter om kränkningar av denna kod kan ske anonymt och konfidentiellt till VD för LEAX Group. Personer som rapporterar överträdelser i god tro kommer inte att bli föremål för repressalier.

Denna uppförandekod tillämpas konsekvent. Underlåtenhet att följa bestämmelserna kan leda till disciplinära åtgärder.

Denna uppförandekod har antagits av styrelsen för LEAX Group och kan endast ändras eller upphävas av styrelsen. Alla ändringar eller undantag ska offentliggöras.