LEAX Group > LEAX Group > Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är områden som är integrerade i vår dagliga verksamhet. LEAX uppfyller alla lagar och krav samt arbetar kontinuerligt att utveckla våra standarder för att vara ett föredöme för våra anställda, kunder och övriga intressenter.

Kvalitets- och miljöfrågor är viktiga för LEAX Group.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är områden som är integrerade i vår dagliga verksamhet. LEAX uppfyller alla lagar och krav samt arbetar kontinuerligt att utveckla våra standarder för att vara ett föredöme för våra anställda, kunder och övriga intressenter.

Se våra policy dokument enligt nedan:

Lokala policy dokument återfinns under respektive bolagsbeskrivning.


LEAX Baltix SIA
LEAX Detmold GmbH
LEAX do Brasil
LEAX Falun AB
LEAX Hungary Zrt.
LEAX Mekaniska AB
LEAX Rezekne SIA
LEAX Skaraborg
LEAX Tidaholm

Miljöframsteg

Planering 2015

 • LEAX do Brasil planerar att utveckla en pilotstudie för grön elektrisk energiförsörjning och utvärdera dess effektivitet att generera energi. Miljömedvetenhet och utbildning i det är inplanerat under året och fortsatt förminskning av skrotkostnader för att undvika extra förbrukning av energi, olja och transport p.g.a. omarbetning eller tillverkning av extra produkter.
 • LEAX Skaraborg påbörjar ett projekt att återvinna processvatten i Falköping och Tidaholm.
 • LEAX Falun planerar att återvinna energi knutet till fjärrvärme.
 • LEAX Hungary ska minska halten av luftföroreningar i produktionen, ett flertal maskiner kommer att kopplas ihop med det centrala utsugningssystemet. En ny uppsamlingsplats för farligt avfall kommer att byggas för att separera material från vanligt avfall och ha en extern plats för förvaring av detta. Miljömedvetenhet via utbildningar kommer att fortsätta med en andra omgång för alla anställda.
 • LEAX China planerar en förstudie av översyn gällande vilka möjligheter det finns att återvinna elektricitet.
 • LEAX Mekaniska har ett mål att genomföra 35 förbättrande åtgärder med en positiv miljöpåverkan under 2015. Ett av målen är att inom 5 år ha alla glödlampor utbytta till LED. Stora förbättringar som har fått legat på is kommer nu att genomföras såsom att centrifugera spån och byta till en frekvensstyrd luftkompressor på Nya Hamnvägen.

År 2014

 • LEAX do Brasil blev ISO 14001 certifierad. De miljörelaterade projekten under året var relaterade till att bygga och betrygga förvarningen av avfall, installera skyddssystem för brand och belysning.
 • LEAX Skaraborg har optimerat ventilation och belysning i produktions- och kontorsytorna. Påbörjat att använda ”grön energi” med ursprungscertifikat.  Påbörjat återvinning av värme from serverrummet.
 • LEAX Hungary har implementerat användandet av återvunnet papper på kontoret och i produktionen. Förminskning av nivån av förvarat nedkylt vatten och första omgången av utbildning i miljömedvetenhet är avslutad.
 • LEAX China har haft ett miljöprojekt gällande återvinning av avfall såsom kartonger, papper och plast genom att packa och transportera tillbaka det som ska återvinnas till leverantören.
 • LEAX Mekaniska genomförde 42 mindre förbättringsåtgärder (överträffade målet på 30) med en positiv miljöpåverkan.

År 2013

 • LEAX Baltix har färdigställt ett miljöprojekt om återvinning av avfall som plast och papper genom sortering, packning, pressning som återvinns tillbaka till leverantören.
 • LEAX Baltix har installerat reaktiva strömersättningsbatterier för att minska den reaktiva strömmen av elsystemet och därmed minska på elförbrukningen.
 • LEAX Mekaniska installerade ny frekvensstyrd kompressor för tryckluft med 40 000 kWh lägre förbrukning per år.
 • LEAX Falun har installerat snabbport för trucktrafik med lägre uppvärmningskostnad för värme som resultat.
 • LEAX Falun har bytt ut och förnyat värmeåtervinningen på allmän ventilation och har därmed sänkt energiförbrukningen för uppvärmning av lokalerna.

År 2012

 • Utbytta lampor till en ny typ av lysrör ger en förbättrad belysning och arbetsmiljö vid LEAX Baltix i Riga. Detta ger en minskad energikonsumtion med upp till 30 % än tidigare.
 • LEAX Rezekne blir certifierade mot miljöledningsstandarden ISO 14001.

År 2011

 • LEAX Mekaniska AB startar ett energieffektiviseringsarbete i samband med ett projekt som drivs av IUC Öst.

År 2010

 • LEAX Mekaniska AB har under 2010 systematiskt centrifugerat oljehaltiga spån. Målet att minska inköp av skäroljor med >8 kubikmeter per år från 2008 överträffades med det dubbla. Under 2010 centrifugerades 17,6 kubikmeter, vilket innebar en minskad inköpskostnad på ca. 500 000 SEK.
 • LEAX Mekaniska AB har under 2010 systematiskt indunstat kylemulsioner för att minimera mängden farligt avfall som måste transporteras bort.

År 2009

 • LEAX Mekaniska kommer i samarbete med Mälardalens Högskola att testa och utvärdera en ny typ av lysrör som beräknas spara minst 50% elenergi.
 • Ett nytt måleri vid LEAX Falun byggs där lösningsmedelsförbrukningen reduceras från ca: 13 000 kg per år i nuvarande måleri till ca: 1200 kg per år.
 • LEAX Mekaniska startar upp indunstning av kylemulsioner för att minimera mängden farligt avfall som måste transporteras bort.

År 2008

 • LEAX Mekaniska startar centrifugering av oljehaltiga spån i fabriken på Glasgatan. Inköp av skäroljor minskar med >8 m3 per år.
 • Vid etablering av den nya produktionsenheten vid LEAX Baltix i Rezekne, Lettland väljs jordvärme för att värma upp produktionslokalerna. Det reducerar utsläppen med upp till 90% jämfört med traditionell uppvärmning med naturgas.

År 2007

 • LEAX Components startar upp indunstning av kylemulsioner för att minimera mängden farligt avfall.
 • LEAX Baltix (Pinki enheten) blir certifierade mot miljöledningsstandarden ISO 14001.

År 2002

 • GenerPro blir certifierade mot miljöledningsstandarden ISO 14001.

År 1997

 • LEAX Mekaniska blir certifierade mot miljöledningsstandarden ISO 14001.