LEAX Group > Media Portal > Notice of extraordinary general meeting to the shareholders

Notice of extraordinary general meeting to the shareholders

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägarna i LEAX Group AB (publ) / Notice of extraordinary general meeting to the shareholders in LEAX Group AB (publ)


Aktieägarna i LEAX Group AB (publ), org nr 556658-4479, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2019 kl. 10.00, Nya Hamnvägen 4, i Köping.
The shareholders in LEAX Group AB (publ), reg no 556658-4479, are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 11 November 2019, at 10:00 a.m., Nya Hamnvägen 4, in Köping.

Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare / The right to participate at the general meeting as a shareholder
Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.
The right to participate at the general meeting shall vest in any shareholder who is recorded in the share register on the day of the general meeting.

Förslag till dagordning / Proposed agenda
1. Val av ordförande vid stämman.
Election of a chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting list.

3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän.
Election of one or two persons who shall approve the meeting minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.

6. Beslut om a) fondemission och b) uppdelning av aktier (aktiesplit).
Resolution regarding a) bonus issue and b) a share split.

7. Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av beslut om fondemission och uppdelning av aktier (aktiesplit).
Resolution regarding amendments in the articles of association following the resolution regarding bonus issue and share split.

8. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

 

Förslag till beslut enligt punkt 6 / Proposed resolution under item 6

Styrelsens förslag under punkterna a) och b) är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) och b) ska antas som ett beslut. Beslutet förutsätter för sin giltighet även att föreslagen ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen registreras hos Bolagsverket.

The board of directors’ proposals pursuant items a) and b) are conditional upon each other and are to be resolved upon as one resolution. For its validity, the resolution is also conditional on that the proposed amendment of the articles of association, as set forth in item 7 of the agenda, is registered with the Swedish Companies Registration Office.

a) Fondemission / Bonus issue

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 24 180 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution regarding a bonus issue, entailing an increase in the share capital of SEK 24,180,000. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

The amount by which the share capital is to be increased shall be transferred to the share capital from unrestricted equity.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

The resolution is conditional on amendment of the articles of association.

Inga nya aktier ska ges ut.

No new shares shall be issued.

b) Uppdelning av aktier (aktiesplit) / Share split

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i femtio (50) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 12 593 750 stycken.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to increase the number of shares by a share split, whereby one (1) existing share will be split into fifty (50) shares. Upon completion of the share split, the company will have 12,593,750 shares.

Efter genomförd fondemission enligt punkt a) och uppdelning av aktier enligt punkt b) kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 25 187 500 kronor, fördelat på 12 593 750 aktier, envar med ett kvotvärde om 2 kronor.
Following completion of the bonus issue pursuant to item a) and the share split pursuant to item b), the share capital of the company will amount to SEK 25,187,500, divided into 12,593,750 shares, each with a quota value of SEK 2.

 

Förslag till beslut enligt punkt 7 / Proposed resolution under item 7

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om fondemission och uppdelning av aktier enligt punkt 6 på dagordningen.

The board of directors’ proposal is conditional upon the general meeting approving the board of directors’ proposal for resolution regarding bonus issue and share split according to item 6 of the agenda.

Ny bolagsordning / New articles of association

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om fondemission och uppdelning av aktier (aktiesplit) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med det följande:

As a result of the board of directors’ proposal for resolution on bonus issue and share split, the board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the company’s articles of association in accordance with the following:

 

Nuvarande lydelse / Current wording
§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
The minimum share capital of the company shall be SEK 1,000,000 and the maximum share capital shall be SEK 4,000,000.
§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 250 000 och högst 1 000 000.
The number of shares shall be not less than 250,000 and not more than 1,000,000.

 

Föreslagen lydelse / Proposed wording

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.
The minimum share capital of the company shall be SEK 25,000,000 and the maximum share capital shall be SEK 100,000,000.
§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.
The number of shares shall be not less than 12,000,000 and not more than 48,000,000.

 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

 

Majoritetskrav / Majority requirements

För beslut i enlighet med punkt 7 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A valid resolution in accordance with item 7 of the proposed agenda requires that shareholders representing not less than two-thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the meeting approve the resolution.

 

Övrigt / Miscellaneous

Fullständiga beslutsförslag, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress (såsom angiven ovan) samt på Bolagets webbplats www.leax.com. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Complete proposals, proxy forms and other documents according to the Companies Act will be made available at the company’s address (as set forth above) and at the company’s website www.leax.com. All of these documents will also, without charge, be sent to shareholders who so request and state their address.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders are reminded of their right to request information from the board of directors and the chief executive officer at the general meeting in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Companies Act.

 

-----

Köping

oktober 2019 / October 2019

LEAX Group AB (publ)

Styrelsen / the board of directors

 

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

About LEAX Group:

LEAX Group is the parent company of a group (“LEAX Group”) with about 1,200 employees. LEAX Group has operations in Köping, Falun and Falköping in Sweden, Riga and Rezekne in Latvia, Curitiba in Brazil, Detmold in Germany, Mezökövesd in Hungary and Wuxi in China. LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, passenger cars, mining and construction industries and other engineering industries. LEAX Group also delivers customized gearboxes for various mechanical engineering industries.

Go back