LEAX Group > Medienportal > Notice of annual general meeting at LEAX Group AB (publ) / Kallelse till Årsstämma i LEAX Group AB (publ)

Notice of annual general meeting at LEAX Group AB (publ) / Kallelse till Årsstämma i LEAX Group AB (publ)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AT LEAX GROUP AB (publ)
The shareholders of LEAX Group AB (publ), organizational number 556658-4479, are invited to attend the Annual General Meeting Friday May 7, 2021 at 10.00 am at the company’s headquarter, located at Nya Hamnvägen 4 in Köping, Sweden. There will if requested be a possibility to follow the meeting online.


Shareholders who wish to attend the AGM via the web are asked to contact the company via email moc.xael@greblleh.akirlu no later than May 1, 2021 for further instructions.


Unofficial Translation


PROPOSED AGENDA
1. Opening of the Meeting.
2. Election of a chairman, secretary and adjusters at the meeting.
3. Determination whether the Meeting has been duly convened.
4. Preparation and approval of voting register.
5. Approval of the agenda.
6. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statements and consolidated auditor’s reports on the group’s accounts for 2020, as well as a statement of the CEO.
7. Resolution to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet.
8. Resolution on distribution of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet.
9. Decisions regarding discharge from liability for board member and the managing directors.
10. Determination of compensation to the board of directors and the auditor.
11. Election of board members, deputy board members and auditors.
12. Determination of a nomination committee.
13. Decisions regarding authorization to the board of directors to increase the company’s share capital by issuing new shares within certain criteria.
14. Other topics, which have been duly referred to the Meeting.
15. Closing of the Meeting.


ELECTION OF A CHAIRMAN (item 2)
The nomination committee proposes Lars Davidsson as chairman of the Meeting.
PROPOSE FOR DECISION REGARDING ALLOCATION OF THE COMPANY’S PROFIT OR LOSS (item 8)
The board of directors proposes to the Meeting to dispose the company’s results according to the proposal on the annual report. The board also proposes that no dividend shall be paid for the financial year 2020.

NOMINATION COMITTEE PROPOSED DECISIONS
The nomination committee consists of Peter Seger (the chairman of the committee), Lars Davidsson and Roger Berggren, who propose the following:

DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITORS (item 10)
Fees to the board members of LEAX Group AB (publ) are proposed at 125 000 SEK plus social fees.
Remuneration to the company’s auditor is paid according to approved invoice in accordance with custom billing standards.

ELECTION OF BOARD MEMBERS, DEPUTY BOARD MEMBERS AND AUDITORS (item 11)
The nomination committee proposes the following:
Board of directors:
• Lars Davidsson (re-election)
• Roger Berggren (re-election)
• Jonas Lundgren (re-election)
• Bent Wessel-Aas (re-election)
• Lars Wrebo (re-election)
• Jessica Alenius (new election)

It was noted that Dana Dobrin has declined re-election.

Deputy board members:
• Jan Berggren (re-election)
• Robert Seger (re-election)
• Peter Seger (re-election)

Auditors:
Grant Thornton, Sweden AB.

DETERMINATION OF A NOMINATION COMMITTEE (item 12)
Shareholders who together represent approximately 91 percent of the total votes have informed the Meeting that they together submit the following proposals to the nomination committee:
Nomination committee:
• Roger Berggren
• Lars Davidsson
• Peter Seger (chairman and convener)

Fees shall not be paid to the members of the nomination committee.

THE BOARD’S PROPOSAL REGARDING DECISION TO INCREASE THE COMPANY’S SHARE CAPITAL (item 13)
The board of directors of Leax Group Aktiebolag (publ) proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting – to increase the company’s share capital by new share issues, to the extent that it corresponds to a dilution of not more than 10 percent of the number of shares outstanding at the time of the notice of the annual general meeting, after full exercise of the hereby proposed authorization.
New share issues may be made with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for payment in kind, set-off or other conditions. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the board of directors may not by virtue of this authorization resolve on issues to board members in group companies, employees, etc. The purpose of the authorization is to increase the financial flexibility of the company and the acting scope of the board of directors. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholders’ preferential rights, the reason for the deviation shall be to acquire another company, to raise additional capital at attractive terms in a time efficient manner or take in external owners. Upon such deviation from the shareholders’ preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.
A valid resolution on authorization requires that the proposal be approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast as well as the shares represented at the annual general meeting.

MORE INFORMATION
The annual report is available at www.leax.com. For distributions of paper versions, please contact moc.xael@greblleh.akirlu.


Köping April 2021
LEAX Group AB (publ)
Board of Directors

********************************************************************************************************

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i LEAX Group AB (publ), org. nr. 556658–4479, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021 klockan 10.00 i bolagets lokaler, belägna på Nya Hamnvägen 4 i Köping. Om så önskas ges möjligheten följa mötet via webben.

Aktieägare som önskar följa årsstämman via webben ombeds att kontakta bolaget via email moc.xael@greblleh.akirlu senast den 1 maj 2021 för närmare instruktioner.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor.

12. Val av valberedning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom visa kriterier öka bolagets aktiekapital genom utställande av nya aktier.

14. Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman.

15. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2)

Valberedningen föreslår Lars Davidsson som ordförande vid stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

En valberedning bestående av Peter Seger (tillika valberedningens ordförande), Lars Davidsson och Roger Berggren föreslår följande:

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER (punkt 10)

Arvode till styrelsens medlemmar i LEAX Group AB (publ) föreslås till, 125 000 SEK plus sociala avgifter.

Ersättning till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR, STYRELSESUPPLEANTER OCH REVISORER (punkt 11)

Valberedningen föreslår följande:

Styrelseledamöter:

• Lars Davidsson (omval)

• Roger Berggren(omval)

• Jonas Lundgren (omval)

• Bent Wessel-Aas (omval)

• Lars Wrebo (omval)

• Jessica Alenius (nyval)

Det antecknas att Dana Dobrin har avböjt omval.

Styrelsesuppleanter:

• Jan Berggren (omval)

• Robert Seger (omval)

• Peter Seger (omval)

Revisionsbolag:

Grant Thornton, Sweden AB.

VAL AV VALBEREDNING (punkt 12)

Aktieägare som tillsammans representerar runt 91 procent av total rösterna har informerat stämman att dom tillsammans nedanstående förslag till valberedning.

Valberedning:

• Peter Seger (ordförande och sammankallande)

• Lars Davidsson

• Roger Berggren

Arvode ska inte utgå till valberedningens medlemmar.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT ÖKA BOLAGETS

AKTIEKAPITAL (punkt 13)

Styrelsen för LEAX Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att finansiera ett förvärv av annat bolag, att på fördelaktiga villkor anskaffa ytterligare kapital på ett tidseffektivt sätt eller att ta in externa ägare. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut om bemyndigande krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

YTTERLIGARE INFORMATION

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.leax.com för distribution av pappersversion kontakta moc.xael@greblleh.akirlu.

Köping april 2021
LEAX Group AB (publ)
Styrelsen

To English speaking shareholders
The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.leax.com

About LEAX Group:

LEAX Group is the parent company of a group (“LEAX Group”) with about 1,200 employees. LEAX Group has operations in Köping, Falun and Falköping in Sweden, Riga and Rezekne in Latvia, Curitiba in Brazil, Detmold in Germany, Mezökövesd in Hungary and Wuxi in China. LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, passenger cars, mining and construction industries and other engineering industries. LEAX Group also delivers customized gearboxes for various mechanical engineering industries.

Zurück